Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, T. 126, S. 1B (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Segre's upper bound for the regularity index of 2n+1 double points in P^n

Tran Nam Sinh

Tóm tắt


We prove the Segre's upper bound for the regularity index of 2n+1 double points that does not exist any n+1 points lying on a (n-2)-plane in P^n

Toàn văn: PDF