Tạp chí Khoa học, T. 106, S. 7 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHAI THÁC DÃY SỰ KIỆN PHỔ BIẾN SỬ DỤNG CÂY Seq-Tree

Khoa CNTT, Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Hữu Hà, Văn Thế Thành

Tóm tắt


Tóm tắt: Tìm kiếm tập phổ biến là một bài toán quan trọng trong khai phá dữ liệu. Hơnnữa, trích xuất tập phổ biến có yếu tố thời gian từ cơ sở dữ liệu sẽ tốn kém nhiều chi phí đốisánh. Để giải quyết vấn đề này, bài báo tiếp cận xây dựng cấu trúc dữ liệu cây Seq-Tree lưutrữ các dãy sự kiện phổ biến. Sau đó, bài báo đưa ra thuật toán Seq-Alg nhằm truy xuất dãysự kiện phổ biến từ cây Seq-Tree. Để minh họa tính hiệu quả của phương pháp đề xuất, bàibáo đánh giá kết quả thực nghiệm so với phương pháp TSET

Từ khóa: Tập phổ biến, Dãy tuần tự, Dãy sự kiện max-Miner.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science