Tạp chí Khoa học, T. 105, S. 6 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KỸ NĂNG HỌC ĐƯỜNG CHỨC NĂNG CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

Phan Minh Tiến

Tóm tắt


Tóm tắt: Việc đánh giá thực trạng để đề xuất các biện pháp rèn luyện và nâng cao kỹ năng học đường chức năng (KNHĐCN) ở trẻ khuyết tật trí tuệ (KTTT) thường có ý nghĩa xã hội rất lớn. Nghiên cứu này được thực hiện trong ý hướng mang đầy tính nhân văn ấy. Khách thể nghiên cứu là 125 học sinh (HS) của các trường chuyên biệt ở bốn tỉnh miền Trung. Kết quả khảo sát cho thấy KNHĐCN của HS KTTT rất thấp; tỷ lệ HS không bao giờ thực hiện được một số kỹ năng đọc, viết và tính toán chức năng cơ bản và đơn giản là khá cao. Kiểm định t – test cho thấy nhóm HS từ 12 – 17 tuổi có KNHĐCN cao hơn nhóm HS từ 6 -11 tuổi. Ngoài ra, hệ số tương quan Pearson cũng cho thấy những HS có chỉ số IQ cao hơn đạt mức độ KNHĐCN tốt hơn. Nhóm tác giả đã đưa ra một số đề xuất trong việc rèn luyện kỹ năng sống quan trọng này cho trẻ KTTT.

Từ khóa: Kỹ năng học đường chức năng, HS khuyết tật trí tuệ.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science