Tạp chí Khoa học, T. 105, S. 6 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyễn Đức Học

Tóm tắt


Trải qua gần 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, KTTN (KTTN) đã thu hút mạnh mẽ các nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước, góp phần tích cực vào tăng trưởng nhanh nền kinh tế, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, qua đó tăng thêm lòng tin của nhân dân vào chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển KTTN. Sự lớn mạnh đó của KTTN có phần đóng góp quan trọng từ những đổi mới mạnh mẽ về thể chế, cơ chế, chính sách, đặc biệt từ năm 2002 đến nay. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, bài viết đề xuất ba giải pháp hoàn thiện về thể chế, cơ chế, chính sách nhằm phát triển bền vững KTTN trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay. 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science