Tạp chí Khoa học, T. 90, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ SẢN XUẤT Ở TỈNH HẬU GIANG

Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi

Tóm tắt


Vốn tín dụng chính thức là một yếu tố sản xuất quan trọng, giúp đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp được diễn ra thường xuyên liên tục, giúp đối phó với rủi ro, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới và mở rộng quy mô sản xuất, làm ổn định và nâng cao mức sống của người dân. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của các nông hộ còn rất hạn chế. Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của hộ sản xuất nông nghiệp, sử dụng số liệu điều tra hộ năm 2012 từ Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy: các hộ sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ có sổ hộ nghèo, các hộ có mối quan hệ với các tổ chức tín dụng hay chính quyền địa phương, hay các hộ tham gia vào tổ vay vốn thường dễ dàng hơn trong tiếp cận tín dụng chính thức. Ngoài ra, khả năng được vay cũng bị chi phối bởi các đặc điểm của chủ hộ như giới tính, dân tộc hay trình độ học vấn. 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science