Tạp chí Khoa học, T. 90, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM CÂY LÚA CỦA HỘ TRỒNG LÚA Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi, Phan Thị Ánh Nguyệt

Tóm tắt


Sản xuất nông nghiệp thường phải đối mặt với nhiều rủi ro như thiên tai hay sâu, dịch bệnh. Nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm nông nghiệp trong việc khắc phục hậu quả của các rủi ro, Chính phủ đã ban hành Quyết định 315/2011/QĐ-TTg để thực hiện thí điểm bảo hiểm cho cây lúa giai đoạn 2011-2013 tại 7 tỉnh trong cả nước. Đánh giá về chương trình thí điểm sau 2 năm thực hiện cho thấy: số hộ nông dân tham gia bảo hiểm lẫn diện tích trồng lúa được bảo hiểm còn rất thấp so với tiềm năng. Bài viết này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm cây lúa của các hộ nông dân thuộc diện được tham gia chương trình thí điểm ở tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: các hộ có tham gia các chương trình tập huấn về kỹ thuật sản xuất, các hộ dễ dàng huy động nguồn lực lao động gia đình, các hộ có khả năng bán lúa thành phẩm ở mức giá cao thường có xu hướng tham gia bảo hiểm cây lúa. Tuy nhiên, các hộ có năng suất lúa càng cao hay có quy mô diện tích trồng lúa càng lớn thì thường lại ít có động cơ tham gia bảo hiểm. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các đặc điểm của chủ hộ như độ tuổi hay giới tính không có ý nghĩa thống kê trong quyết định tham gia bảo hiểm.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science