Tạp chí Khoa học, T. 89, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NĂNG SUẤT CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Bùi Dũng Thể, Hồng Bích Ngọc, Lê Thanh An

Tóm tắt


Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích hàm sản xuất để đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến năng suất mủ cao su tiểu điền ở Huyện Vĩnh Linh. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất mủ cao su tại địa bàn nghiên cứu chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau. Các biến số của mô hình hàm sản xuất trong nghiên cứu này (yếu tố đầu vào, đặc điểm của vườn cao su, đặc điểm của chủ hộ) đã giải thích 87,5% sự biến thiên năng suất mủ cao su của nông hộ.  Các yếu tố có ảnh hưởng có ý nghĩa đến năng suất mủ cao su bao gồm phân chuồng, phân lân, tuổi vườn cao su, mật độ cây, giống cao su và loại đất. Kết quả phân tích hàm sản xuất gợi ý rằng với giá đầu vào và đầu ra hiện tại ở địa bàn nghiên cứu để tăng hiệu quả các nông hộ nên đầu tư thêm phân chuồng và phân lân. Huyện Vinh Linh nên xem xét ưu tiên sử dụng đất đỏ bazan để trồng cao su. Cần xác định mật độ trồng cao su hợp lý, mật độ trồng hiện tại còn hơi thấp. Giống cao su RRIM600 cho năng suất cao hơn các giống khác, cần tiếp tục đánh giá hiệu quả của giống RRIM600 trên các địa phương khác của Quảng Trị.

Từ khóa: Cao su tiểu điền, năng suất, hàm sản xuất, Vĩnh Linh.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science