Tạp chí Khoa học, T. 89, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát phương thức chăn nuôi bò hiện tại ở vùng gò đồi tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Tiến Vởn, Nguyễn Xuân Bả

Tóm tắt


Một khảo sát đã được tiến hành trên 120 hộ ở 3 xã đại diện cho vùng gò đồi ở tỉnh Quảng Trị (Hải Phú, Triệu thượng và Cam Tuyền) nhằm đánh giá hiện trạng về phương thức chăn nuôi bò ở địa phương. Nghiên cứu tập trung vào các chỉ tiêu phản ánh tình trạng dinh dưỡng của đàn bò hiện tại, tình hình thị trường và xem xét vai trò của con bò trong hoạt động sản xuất của nông dân. Kết quả khảo sát cho thấy tiềm năng thức ăn hiện tại chủ yếu là từ nguồn phụ phẩm trồng trọt giầu xơ. Khả năng phát triển đồng cỏ chăn thả rất hạn chế do không có đất dành riêng cho mục đích này. Tận dụng các nguồn cỏ tự nhiên và phụ phẩm để nuôi bò vẫn là phương thức phổ biến. Đàn bò hiện tại mới được đáp ứng từ khoảng 50% đến 70% nhu cầu dinh dưỡng cần có. Kết quả khảo sát về thị trường cho thấy 100% hộ điều tra bán bò tại nhà cho thương lái và sự phụ thuộc vào thị trường cung ứng con giống, thức ăn còn ở mức chưa cao (tương ứng là 22 và 48% hộ mua giống sinh sản và thịt; 4 và 7% hộ mua thức ăn cho giống thịt và sinh sản). Có đến 44% số hộ điều tra còn nuôi bò với mục đích hoàn toàn tận dụng, song tỉ lệ hộ nuôi bò kinh doanh cũng đã đạt được 30%. Nghiên cứu đã chó thấy bên cạnh nhiều đặc trưng của phương thức truyền thống đã tỏ ra lạc hậu, cần thay đổi, cũng đã xuất hiện những yếu tố mới mang đặc trưng của phương thức chuyên canh trong chăn nuôi bò cần được hỗ trợ phát triển. Đây là những tiền đề thuận lợi cho việc xây dựng nghành chăn nuôi bò theo hướng thâm canh, phù hợp với định hướng xây dựng nông thôn mới.

Từ khoá: Phương thức chăn nuôi, nhu cầu dinh dưỡng, thị trường, mục đích sản xuất
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science