Tạp chí Khoa học, T. 92, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢ NĂNG HẤP PHỤ MÀU PHẨM NHUỘM CỦA THAN BÙN THỪA THIÊN HUẾ

Trần Thị Tú, Trương Quý Tùng, Hoàng Trọng Sỹ

Tóm tắt


Tóm tắt. Nghiên cứu xử lý màu trong nước thải bằng các vật liệu hấp phụ giá thành thấp, thân thiện với môi trường đã và đang là đối tượng được nhiều tác giả trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Bài báo này tập trung đánh giá khả năng hấp phụ màu phẩm nhuộm trong dung dịch nước bằng than bùn Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy than bùn Thừa Thiên Huế có thành phần khoáng chủ yếu là dạng Quartz (SiO2 chiếm tới 78,8%) và chứa rất ít tạp chất khác; cấu trúc than bùn có dạng xốp, nhiều lỗ rỗng; pHPZC= 3,85- 3,9. Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến quá trình hấp phụ màu, kết quả cho thấy than bùn dạng S có mức hấp phụ màu tối ưu tại pH= 3,7, t= 90 phút, cỡ hạt d=0,15- 0,22mm, liều hấp phụ 0,5g/50mL ở nhiệt độ 28oC. Hiệu suất loại màu phẩm nhuộm DV nồng độ 50mg/L đạt 79% về độ màu và 50% về COD, tuân theo mức B của QCVN 13:2008/BTNMT. Các phẩm màu khác (DB, DY và DR) có hiệu suất loại màu thấp hơn 50% và loại COD thấp hơn 50%. Đồng thời, quá trình hấp phụ màu của than bùn là hấp phụ hoá học và tuân theo mô hình động học biểu kiến bậc 2 (loại 2). Hấp phụ màu của các phẩm nhuộm phân tán gốc azo (DB, DV, DY, DR) tuân theo đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich và Tempkin.

Từ khóa: phẩm nhuộm, than bùn, hấp phụ, nước thải.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science