Tạp chí Khoa học, T. 97, S. 9 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TẢN NHIỆT TỰ ĐỐI LƯU CHO THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚN ỨNG DỤNG VẬT LIỆU ỐNG NANÔ CÁCBON

Bùi Hùng Thắng

Tóm tắt


Hiện nay các hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng dùng cho các linh kiện điện tử công suất (như CPU, LED,...) đều phải sử dụng bơm để tạo ra dòng chất lỏng tuần hoàn trong hệ thống. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một mô hình hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng tự đối lưu không dùng đến bơm tuần hoàn.  Hệ thống này sử dụng sự chênh lệch áp suất do sự khác nhau về nhiệt độ để tạo ra dòng chảy tuần hoàn của chất lỏng. Chúng tôi cũng tiến hành mô phỏng quá trình hoạt động của hệ thống này cho các linh kiện điện tử công suất lớn, chất lỏng được lựa chọn trong mô phỏng là nước cất có chứa thành phần ống nanô cácbon (CNTs) để nâng cao độ dẫn nhiệt cho chất lỏng, hàm lượng của CNTs trong chất lỏng được mô phỏng khảo sát trong khoảng 0,3 –1 % về thể tích. Kết quả mô phỏng đã khẳng định được hiệu quả của hệ thống tản nhiệt tự đối lưu không dùng bơm, cũng như vai trò của CNTs trong việc nâng cao hiệu quả cho hệ thống tản nhiệt tự đối lưu. 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science