Tạp chí Khoa học, T. 103, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT TẢI LƯỢNG THẢI NITƠ CỦA MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC THẢI CHÍNH Ở THÀNH PHỐ HUẾ

Trương Quý Tùng

Tóm tắt


Kiểm soát tốt chất dinh dưỡng trong các nguồn thải luôn được ưu tiên thực hiện để ngăn ngừa sự phú dưỡng các vực nước nhận và để thu hồi tái sử dụng chúng. Nghiên cứu này khảo sát đặc tính và tải lượng nitơ của 05 nhóm nguồn nước thải chính ở thành phố Huế, bao gồm nước thải sinh hoạt (NTSH) hộ gia đình (n = 27), khách sạn – nhà nghỉ (n = 12), nhà hàng – quán ăn (n = 20), bệnh viện (n = 4) và chợ (n = 5). Kết quả phân tích chất lượng nước của 204 mẫu cho thấy, các nguồn nước thải có nồng độ nitơ (dạng hòa tan) trung bình dao động ở mức 20–60 mg-N/L, cao nhất là nguồn nước thải chợ và thấp nhất là nguồn NTSH. Tuy nhiên, NTSH là nguồn đóng góp chính lượng nitơ (84,7%) phát thải vào môi trường, tiếp đến là nguồn thải khách sạn – nhà nghỉ (8,3%), nhà hàng – quán ăn (5,9%), nguồn thải bệnh viện và chợ chiếm tỷ lệ tương đương (0,5 – 0,6 %). Chỉ có khoảng 35,6% tổng lượng nitơ (387,1 kg-N/ngày) thải vào hệ thống thoát nước chung của thành phố. Phần lớn lượng nitơ (64,4%) thải trực tiếp ra các nguồn nước mặt (7%) và môi trường đất xung quanh (57,4%) nên rất khó kiểm soát. Đây thực sự là một thách thức cho công tác quản lý môi trường nước ở thành phố Huế.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science