Tạp chí Khoa học, T. 102, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHÍNH SÁCH CAI TRỊ MIẾN ĐIỆN CỦA THỰC DÂN ANH (1886 - 1948)

Nguyễn Tuấn Bình

Tóm tắt


Sau hơn 60 năm (1824 - 1885), người Anh đã hoàn thành quá trình xâm lược và thiết lập ách cai trị lên nhân dân Miến Điện. Chính sách thống trị của thực dân Anh ở Miến Điện bao gồm nhiều mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung tìm hiểu, nghiên cứu những chính sách thống trị Miến Điện của người Anh trên các lĩnh vực chủ yếu từ năm 1886 đến năm 1948 và đưa ra một số nhận xét, đánh giá; qua đó giúp người đọc hiểu rõ hơn về chính sách thực dân của Anh nói riêng và của các nước tư bản phương Tây nói chung.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science