Tạp chí Khoa học, T. 102, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KĨ NĂNG SINH HOẠT HÀNG NGÀY CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT MIỀN TRUNG

Phan Minh Tiến, PHẠM THỊ QUỲNH NI, ĐINH THỊ HỒNG VÂN, Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành trên 177 học sinh khuyết tật trí tuệ (KTTT) ở các trường chyên biệt ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng) nhằm đánh giá kỹ năng sinh hoạt hàng ngày (KNSHHN) của các em. Kết quả nghiên cứu cho thấy KNSHHN của học sinh KTTT ở mức độ ranh giới giữa “thiếu hụt trung bình” và “thiếu hụt nhẹ”. Trong KNSHHN, kỹ năng sinh hoạt tại cộng đồng tốt hơn so với kỹ năng cá nhân và sinh hoạt tại nhà. Về địa bàn khảo sát, KNSHHN của học sinh KTTT ở tỉnh Quảng Bình có mức độ thấp nhất và học sinh KTTT ở Quảng Trị có mức độ KNSHHN cao nhất. Không có sự khác biệt rõ ràng về KNSHHN giữa học sinh nam và học sinh nữ. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng KNSHHN có mối tương quan thuận với mức độ phát triển trí tuệ. Mặc dù kết quả nghiên cứu tương đối tương đồng với các kết quả nghiên cứu khác trên thế giới, nhưng những nghiên cứu tiếp theo về KNSHHN trên đối tượng trẻ KTTT ở độ tuổi và địa bàn khác nhau cũng cần được quan tâm.

Từ khóa: kỹ năng sinh hoạt hàng ngày, khuyết tật trí tuệ, trường chuyên biệt
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science