T. 106, S. 7 (2015)

Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ

Mục lục

Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ

MÔ HÌNH TÍCH HỢP F-SVM VÀ TRI THỨC TIÊN NGHIỆM CHO BÀI TOÁN DỰ BÁO HỒI QUY Tóm tắt
Khoa CNTT, Lê Mạnh Thạnh
CẢI TIẾN THUẬT TOÁN APRIORI TRÊN MÔ HÌNH MAP/REDUCE Tóm tắt
Khoa CNTT, Trần Thiên Thành, Phan Đình Sinh
TRUY VẤN HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG DỰA TRÊN ĐỒ THỊ CHỮ KÝ Tóm tắt
Khoa CNTT, Trần Minh Bảo, Trương Công Tuấn
Giải thuật K-Means xử lý song song với mô hình MapReduce Tóm tắt
Khoa CNTT, Trần Thiên Thành, Nguyễn Thị Như
ỨNG DỤNG R2RML ĐỂ CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO  LINKED DATA   Tóm tắt
Khoa CNTT, Trần Nguyên Phong, Hoàng Hữu Hạnh
THUẬT TOÁN LẬP LỊCH CHO CÁC YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG TRÊN TÍNH TOÁN ĐÁM MÂY DỰA TRÊN HEURISTIC PSO Tóm tắt
Khoa CNTT, Nguyễn Hoàng Hà
Mô hình phân tích xác suất tắc nghẽn của nút lõi OBS có khả năng chuyển đổi bước sóng giới hạn với lưu lượng đến tổng quát Tóm tắt
Khoa CNTT, Đặng Thanh Chương
ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP TÌM CLIQUE CỰC ĐẠI VÀO TỐI ƢU HOÁ LẬP LỊCH NHÓM TRÊN MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG Tóm tắt
Khoa CNTT, Dương Phước Đạt
THIẾT KẾ MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CÓ YẾU TỐ THỜI GIAN TỪ MÔ HÌNH TIME-ER Tóm tắt
Khoa CNTT, Hoàng Quang, Nguyễn Viết Chánh
TRUY VẤN ẢNH TRI THỨC DỰA TRÊN CHỮ KÝ NHỊ PHÂN Tóm tắt
Khoa CNTT, Lê Mạnh Thạnh
KHAI THÁC DÃY SỰ KIỆN PHỔ BIẾN SỬ DỤNG CÂY Seq-Tree Tóm tắt
Khoa CNTT, Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Hữu Hà, Văn Thế Thành
MỘT PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TimeER SANG OWL ONTOLOGY Tóm tắt
Khoa CNTT, Nguyễn Văn Toán, Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng Quang
MỘT TIẾP CẬN MỚI VỀ ĐỐI SÁNH ONTOLOGY Tóm tắt
Khoa CNTT, Huỳnh Nhứt Phát, Hoàng Hữu Hạnh, Phan Công Vinh
Hệ mật mã Ellgamal biến thể trên đường cong Elliptic với chuỗi cơ số kép tối ưu Tóm tắt
Khoa CNTT, Nguyễn Đức Trung
MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG GIÁ TRỊ NGÔN NGỮ TRONG TẬP MẪU HUẤN LUYỆN ĐỂ XÂY DỰNG CÂY QUYẾT ĐỊNH MỜ Tóm tắt
Khoa CNTT, Lê Văn Tường Lân, Nguyễn Mậu Hân, Nguyễn Công Hào
MỘT PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÔNG NHẤT QUÁN TRI THỨC Ở MỨC CÚ PHÁP Tóm tắt
Khoa CNTT, Nguyễn Văn Trung, Hoàng Hữu Hạnh
PHÂN TÍCH XÁC SUẤT TẮC NGHẼN CỦA NÚT LÕI OBS CÓ HỖ TRỢ ĐA DỊCH VỤ Tóm tắt
Khoa CNTT, Dương Phước Đạt
ĐỀ XUẤT MẠNG CÁP QUANG WDM CẤU HÌNH RING VỚI CƠ CHẾ BẢO VỆ VÀ PHỤC HỒI TỰ ĐỘNG CHO MẠNG QUANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Đặng Xuân Vinh, Hồ Đức Tâm Linh
SINH CA KIỂM THỬ CHO CÁC HỆ THỐNG PHẢN ỨNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ KIỂM CHỨNG MÔ HÌNH NUSMV Tóm tắt
Trịnh Công Duy
NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG LOGIC MÔ TẢ ĐỂ MÔ HÌNH HÓA MÔ HÌNH THỰC THỂ - MỐI QUAN HỆ THỜI GIAN LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN GIAO TÁC Tóm tắt
Khoa CNTT


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science