Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 29 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUY HOẠCH NGUYÊN TUYẾN TÍNH TRONG THIẾT KẾ PHẦN MỀM CẮT THÉP THANH

Nguyễn Đình Định, Trịnh Thị Phú, Lê Đình Nghiệp

Tóm tắt


Bài báo này trình bày một ứng dụng của mô hình quy hoạch nguyên tuyến tính cho bài toán cắt thép thanh trong công trình xây dựng với mục đích giảm hao phí thép trong các công trình xây dựng. Trong quá trình nghiên cứu đã chỉ ra được hai bài toán quy hoạch nguyên tuyến tính ứng với các yêu cầu cắt thép không nối và có nối.

Toàn văn: PDF