Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH

Nguyễn Duy Phương, Tô Thị Ngọc Lan

Tóm tắt


Hội nhập quốc tế và các nguyên tắc quan trọng về tối huệ quốc, ngang bằng quốc gia, ưu đãi đặc biệt thuế quan cần thống nhất cách hiểu và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Bài viết nghiên cứu một trường hợp mâu thuẫn về cách tính thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch ở Quảng Nam từ đó đề xuất giải pháp để giải quyết mâu thuẫn phù hợp với luật quốc gia và luật quốc tế.

Toàn văn: PDF