Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 39 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MAPLE ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Nguyễn Đình Định, Trịnh Thị Phú

Tóm tắt


Bài viết này trình bày về ứng dụng của phần mềm Maple để xây dựng hệ thống các
bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên đối với một số học phần trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Hồng Đức. Mục tiêu của giải pháp này là đảm bảo tính chính xác trong kiểm tra đánh giá người học.

Toàn văn: PDF