Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 40 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT THỰC VẬT TRONG PHÒNG TRỪ SÂU HẠI DƯA LEO AN TOÀN

Trần Thị Mai

Tóm tắt


Thí nghiệm sử dụng phương pháp khảo sát hiệu lực giết sâu trực tiếp; hiệu lực gây ngán ăn; hiệu lực xua đuổi; hiệu lực ức chế sinh trưởng của các dịch chiết hạt na, hạt gấc, hạt xoan, đối với sâu xanh sọc trắng hại dưa leo. Kết quả cho thấy cả 3 loại dịch chiết đều có hiệu lực tiêu diệt cao, trong đó dịch chiết từ hạt na có hiệu lực tiêu diệt cao nhất (đạt 92,54%), thấp nhất là dịch chiết hạt gấc (đạt 86,73%) (sau 72 giờ phun dịch chiết). Tuy nhiên đối với hiệu lực gây ngán, dịch chiết hạt gấc lại có hiệu lực gây ngán cao nhất (91,25%), dịch chiết hạt na có hiệu lực gây ngán thấp nhất (58,88%). Dịch chiết hạt xoan có hiệu lực xua đuổi cao nhất (69,8 %). Hiệu lực ức chế cao nhất, dịch chiết hạt gấc có tác dụng ức chế sinh trưởng đối với sâu xanh sọc trắng rõ ràng nhất (tỷ lệ sâu non vào nhộng chỉ đạt 29,64% và tỷ lệ 8ướm vũ hóa 2=,57@).

Toàn văn: PDF