Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 46 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM THƠ CAO BÁ QUÁT

Lê Thị Dung

Tóm tắt


Cao Bá Quát (1809 -1855) - một nhà thơ lớn, một hiện tượng độc đáo trong văn học trung đại Việt Nam. Thơ ông không chỉ cho thấy một nhân cách, một bản lĩnh kẻ sĩ đáng nể trọng (qua hình tượng tác giả), mà còn cho thấy nhiều vấn đề mang ý nghĩa xã hội - thẩm mĩ sâu sắc. Không ít những thông điệp từ thơ Cao Bá Quát, cho đến hôm nay vẫn còn mang tính thời sự, đáng để cho người hiện đại phải suy ngẫm nhiều. Bài viết đi sâu phân tích, xác định một số đặc điểm của thơ Cao Bá Quát mang tinh thần ấy của nhà thơ.


Toàn văn: PDF