Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 46 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC NGÔN NGỮ TRONG MỘT SỐ SÁNG TÁC VĂN HỌC NHÀ NHO NAM BỘ NỬA SAU THẾ KỶ XIX

Nguyễn Ngọc Phú

Tóm tắt


Văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX vận dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau để chuyển tải những nội dung mới. Nghệ thuật tổ chức ngôn ngữ qua các sáng tác bằng chữ Hán thì tinh tế, giàu giá trị biểu cảm, khơi mở nhiều trường liên tưởng; trong các sáng tác bằng chữ Nôm sử dụng hàng loạt từ bình dân, gần gũi với lời ăn tiếng nói hằng ngày của nhân dân... Nghệ thuật tổ chức ngôn ngữ của các nhà nho Nam Bộ linh hoạt, đa dạng, phong phú, tập trung khắc họa người anh hùng vì nghĩa với những phẩm chất đáng trân trọng, xoay quanh vấn đề cơ bản con người trung nghĩa và sự tồn vong của dân tộc.


Toàn văn: PDF