Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 46 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG ĐI LỄ CHÙA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Hoàng Thị Phương

Tóm tắt


Trong xã hội Việt Nam hiện nay, tôn giáo, trong đó có Phật giáo, là một lĩnh vực của đời sống tinh thần phản ánh khát vọng của con người muốn tạo dựng cuộc sống theo ý tưởng của mình. Chính vì vậy, đối tượng người đi lễ chùa hiện nay rất phong phú, đa dạng về lứa tuổi, nghề nghiệp…, trong đó có sinh viên. Để tìm hiểu về thực trạng đi lễ chùa của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, chúng tôi đã tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi với 107 sinh viên thuộc các ngành đào tạo khác nhau vào năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần đông sinh viên hiện nay đều có hành vi đi lễ chùa, tuy nhiên tần suất, nguyên nhân, mục đích, cách thức hành lễ… khác nhau.


Toàn văn: PDF