Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Tôn Nữ Nhã Điển
Biên tập viên
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Điện thoại: 0234 3825004
Fax: 0234 3825824
Email: tapchidhsphue@gmail.com

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn