Tạp chí Khoa học và Giáo dục, S. 04(44) (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sử dụng phần mềm Macromedia Flash trong việc xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm đồ họa trực tuyến học phần kiến trúc máy tính

Nguyễn Quốc Khánh

Tóm tắt


Tóm tắt: Trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá đã và đang được sử dụng trong hầu hết các môn học ở Đại học. Nhiều vấn đề đặt ra trong việc xây dựng các bộ đề trắc nghiệm như độ khó, dạng trắc nghiệm và hình thức trắc nghiệm. Trắc nghiệm dạng đồ họa đang là một vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao khả năng tương tác ảo và nâng cao chất lượng dạy học. Bài báo này giới thiệu cách thức sử dụng phần mềm Macromedia Flash trong việc tạo các câu hỏi trắc nghiệm đồ họa với một số hình thức khác nhau. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã vận dụng để xây dựng bộ đề trắc nghiệm đồ họa cho học phần Kiến trúc máy tính.

Từ khóa: Trắc nghiệm đồ họa, Trắc nghiệm kiến trúc máy tính, Trắc nghiệm online

Toàn văn: PDF