Tạp chí Khoa học và Giáo dục, S. 01(45) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Extraordinary magnetic properties of