Tạp chí Khoa học và Giáo dục, S. 01(45) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định một số ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá dìa tro Siganus fuscescens (Houttuyn, 1782) nuôi ở huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Nguyễn Tý, Hoàng Lê Thùy Lan, Lê Thanh Hải

Tóm tắt


Tóm tắt: Kết quả phân tích 300 mẫu cá Dìa tro đã xác định được 6 loài ký sinh trùng (KST) ngoại ký sinh thuộc 6 giống, 5 họ, 4 bộ, 3 lớp đó là: Trichodina sp., Apiosoma sp., Zoothamnium sp., Haplorchis sp. (giai đoạn ấu trùng Metacercaria), Therodamas sp. và Ergasilus rotundicorpus. Trong đó, loài Trichodina sp., ký sinh trên cá có tỷ lệ và cường độ cảm nhiễm ở một số cơ quan cao, Apiosoma sp. cũng bắt gặp trên vây cá với cường độ nhiễm cao, riêng cường độ nhiễm loài Ergasilus rotundicorpus trên mang cá Dìa tro rất cao, những loài còn lại bắt gặp với tỷ lệ và cường độ nhiễm thấp.

Từ khóa: Cá Dìa tro, Ký sinh trùng ngoại ký sinh, Siganus fuscescens

Toàn văn: PDF