Tạp chí Khoa học và Giáo dục, S. 02(46) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biểu tượng cái chết trong tiểu thuyết của Haruki Murakami

lê Thị Diễm Hằng

Tóm tắt


Tóm tắt: Nghiên cứu biểu tượng trong văn bản văn học từ góc nhìn kí hiệu học văn hóa thực chất là nghiên cứu mối quan hệ hữu cơ giữa văn bản văn học với văn bản văn hóa, để thấy rằng tác phẩm văn học luôn lưu giữ kí ức văn hóa cá nhân trong khi văn bản lại lưu giữ kí ức văn hóa cộng đồng. Biểu tượng cái chết trong tiểu thuyết của Haruki Murakami thể hiện tư duy phức hợp giữa lí tính và thần thoại trong quá trình kiến tạo chân dung đa hình thái về con người. Nó gắn liền với niềm bi cảm của văn hóa phương Đông về một thế giới tồn tại sau cái chết mà tình dục được xem là sự khẳng định sự sống trong cái chết.

Từ khóa: Haruki Murakami, biểu tượng, cái chết, kí hiệu học văn hóa

Toàn văn: PDF