Tạp chí Khoa học và Giáo dục, S. 03(47) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học dự án phần Hóa học hữu cơ trung học phổ thông

Phan Đồng Châu Thủy, Phạm Thị Bảo Châu

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài báo này trình bày nghiên cứu sự phát triển năng lực hợp tác thông qua dạy học dự án. Dự án dạy học, thang đo, bộ công cụ và dự án dạy học hóa học Hữu cơ sau khi thiết kế được sử dụng để phát triển và đánh giá năng lực hợp tác của học sinh.

Từ khóa: năng lực hợp tác, phát triển năng lực hợp tác, phát triển năng lực, dạy học dự án.

Toàn văn: PDF