Tạp chí Khoa học và Giáo dục, S. 03(47) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình quản lý sở hữu trí tuệ ở trường đại học – bài học kinh nghiệm từ Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc

Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thanh Hùng

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về mô hình quản lý sở hữu trí tuệ đã mang lại hiệu quả to lớn cho đại học Thanh Hoa, Trung Quốc trong hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và phát triển kinh tế. Việc nghiên cứu, học hỏi mô hình quản lý tiên tiến, chuyên nghiệp của đại học Thanh Hoa là vấn đề thực sự có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn đối với các trường đại học Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó có những định hướng vận dụng bài học kinh nghiệm phù hợp trong thực tiễn quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học.  

Từ khoá: Sở hữu trí tuệ, hoạt động sở hữu trí tuệ, quản lý sở hữu trí tuệ trong trường đại học.

Toàn văn: PDF