Tạp chí Khoa học và Giáo dục, S. 03(47) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng văn hoá nhà trường ở các trường trung học phổ thông huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trước yêu cầu đổi mới giáo dục

Nguyễn Hoàng Khả Tú

Tóm tắt


Tóm tắt: Xây dựng văn hóa nhà trường là một trong những nội dung quan trọng của chương trình giáo dục nhà trường trung học phổ thông, nhất là trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay. Trong thời gian vừa qua, công tác xây dựng văn hóa nhà trường ở các cơ sở giáo dục nói chung và nhà trường trung học phổ thông nói riêng đang có nhiều bất cập rất đáng lo ngại. Bài báo này nhằm đánh giá thực trạng xây dựng văn hóa nhà trường ở các trường trung học phổ thông huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục trung học phổ thông.

Từ khoá: đổi mới giáo dục, quản lý, trung học phổ thông, văn hoá nhà trường.

Toàn văn: PDF