S. 03(47) (2018)

Chuyên san Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết

Common professional development activities: perceptions of efl teachers at some lower secondary schools in Hue city Tóm tắt PDF
Cao Thị Như Ngọc, Lê Phạm Hoài Hương, Trương Viên 5
Classroom management in English speaking classes at some high schools in Tuy Hoa city Tóm tắt PDF
Đặng Trần Quốc Hưng, Lê Phạm Hoài Hương 19
A study on peer feedback activities in writing classes at Quang Binh university Tóm tắt PDF
Lê Thị Thuận, Trương Viên 33
Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học dự án phần Hóa học hữu cơ trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Phan Đồng Châu Thủy, Phạm Thị Bảo Châu 45
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học ngoài giờ môn Địa lí lớp 11 trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Cao Thị Hoa 55
Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ: trường hợp nghiên cứu điển hình Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thúy Hằng 65
Mối tương quan giữa cách thức ứng phó và mức độ stress của sinh viên Khoa Du lịch, Đại học Huế Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Đông, Hồ Công Nghiệp 75
Mô hình quản lý sở hữu trí tuệ ở trường đại học – bài học kinh nghiệm từ Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thanh Hùng 84
Thực trạng giáo dục nội quy, nề nếp học tập cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hà 96
Thực trạng văn hoá nhà trường ở các trường trung học phổ thông huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trước yêu cầu đổi mới giáo dục Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Khả Tú 105
Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường Cao đẳng Y tế An Giang Tóm tắt PDF
Lê Văn Thăng, Nguyễn Thị Thanh Hương 116
Khó khăn trong hoạt động tự học của sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Tóm tắt PDF
Trần Thị Thủy Thương Ngọc 127
Rèn luyện kỹ năng sử dụng sơ đồ cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học Tóm tắt PDF
Trần Viết Nhi 135