S. 02(46) (2018)

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết

An ethnographic research on non-verbal expressions capturing attention in daily interactions in public places Tóm tắt PDF
Lê Phước Thục Nhi 5
Nhiếp Trân Chiêu và lý thuyết phê bình luân lý học văn học Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Dân 15
Biểu tượng cái chết trong tiểu thuyết của Haruki Murakami Tóm tắt PDF
lê Thị Diễm Hằng 24
Nghịch dị trong tiểu thuyết Phong nhã tụng của Diêm Liên Khoa Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tịnh Thy 35
Tiểu thuyết ruồng bỏ của John Maxwell Coetzee nhìn từ lý thuyết phê bình hậu thực dân Tóm tắt PDF
Chu Đình Kiên 44
Cổ mẫu trong sáng tác của trường thơ loạn Tóm tắt PDF
Chu Lê Phương 53
Từ láy nôm trong văn bản Nhị độ mai tinh tuyển Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngọc Thúy 62
Hàm ngôn quy ước của một số biểu thức ngôn ngữ có chứa động từ nhận thức trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hà 72
Cải cách giáo dục của Hà Lan ở thuộc địa Indonesia (1893-1901) Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Phúc 78
Nguồn nhân lực với cơ cấu lại nền kinh tế ở nước ta hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hòa 88
Khuyến nông trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Hồng Hạnh 96