Chi tiết về Tác giả

Quang Chính, Hồ

  • S. 04(44) (2017): Chuyên san Khoa học Giáo dục - Bài viết
    Biện pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế với các Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên trung học phổ thông
    Tóm tắt  PDF