Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, T. 11, S. 6 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về độ tin cậy trong bài toán bảo hiểm nhân thọ

Tô Anh Dũng, Ung Ngọc Quang, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Đức Phương, Phan Trọng Nghĩa

Tóm tắt


Bài toán ứng dụng lý thuyết độ tin cậy vào việc khảo sát bảo hiểm nhân thọ.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP