Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, T. 12, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN PHÂN LỚP RÚT TRÍCH THÔNG TIN VĂN BẢN FSVM TRÊN INTERNET

Vũ Thanh Nguyên, Trang Nhật Quang

Tóm tắt


Bài báo đã sử dụng kỹ thuật rút trích thông tin tự động và phân loại văn bản bằng phương pháp SVM (Support vector machine), FSVM (Fuzzy SVM), kết hợp với phân loại đa lớp mờ. Kết quả ứng dụng của nghiên cứu dùng trong rút trích thông tin, thu thập tin tức của các website hành chính của các Sở, ban, ngành thành phố nhằm cung cấp cho người dân, doanh nghiệp các thông tin về chủ trương chính sách, thông tin của thành phố trong hoạt động hành chánh công. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP