Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, T. 12, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌNH HÌNH Ô NHIỄM ARSEN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Việt Kỳ

Tóm tắt


Đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, kéo theo đó lượng chất thải công nghiệp, nông nghiệp cũng gia tăng, đây là một trong những nguy cơ gây ô nhiễm cho môi trường, trong đó có As. Trong nước dưới đất khai thác bằng hệ thống giếng UNICEF do nhiều tổ hợp tư nhân thực hiện cũng đã phát hiện hàm lượng As đáng kể. Đánh giá về tình hình ô nhiễm As ở đồng băng sông Cửu Long sẽ cho các nhà chuyên môn và quản lý một cách nhìn nhận đúng đắn về nguy cơ này để có những định hướng và giải pháp phù hợp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP