Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, T. 20, S. 2K (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích động lực học cơ cấu phát hỏa của súng ngắn bắn dưới nước

Dung Nguyen Thai, Hung Nguyen Van

Tóm tắt


Tính toán và phân tích động lực học của cơ cấu phát hỏa là một vấn đề rất quan trọng trong tính toán thiết kế súng ngắn bắn dưới nước. Trên cơ sở phân tích hoạt động của súng ngắn dưới nước, bài báo trình bày một mô hình lý thuyết để phân tích động lực cơ cấu phát hỏa súng ngắn bắn dưới nước có kể đến ảnh hưởng do lực cản của nước tác động lên khóa nòng và kim hỏa. Kết quả nghiên cứu của bài báo có thể ứng dụng trong tính toán thiết kế súng ngắn và súng tiểu liên bắn dưới nước.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP