Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ubersense (huld technique) trong giảng dạy kỹ thuật quyền (poomsae) cho sinh viên chuyên ngành Taekwondo năm thứ I Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Phạm Ngọc Khôi, Vũ Thu Hiền, Phạm Hải Yến

Toàn văn: PDF PDF