Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong võ thuật công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân

Hà Mười Anh

Toàn văn: PDF