Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lựa chọn biện pháp tổ chức hoạt động đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lương Thị Hà, Lê Trung Thành, Phùng Thị Bích Hằng

Toàn văn: PDF