Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lựa chọn và ứng dụng các bài tập nhằm phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên khoa tiểu học và mầm non Trường Đại học Phú Yên

Nguyễn Quốc Trầm, Đậu Anh Tuấn

Toàn văn: PDF