Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng thiết bị Armport cheetah để xác định cự ly chạy đà tối ưu cho vận động viên nhảy xa

Đàm Trung Kiên

Toàn văn: PDF