Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh nghiệm sử dụng người tài, xây dựng đội ngũ quan lại thời Lê Thánh Tông

Nguyễn Hoài Văn

Tóm tắt


Quan lại được coi là cột xương sống của bộ máy chính quyền nhà nước phong kiến, mà nho sĩ và khoa cử là vườn ươm của quan chức.