Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam: Khảo sát từ tư liệu lịch sử và luật pháp quốc tế

Trần Đức Liêm

Tóm tắt


Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được người Việt Nam biết đến từ rất sớm. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo đã được xác định trong các bản đồ do người Việt Nam hay người phương Tây soạn vẽ từ thế kỷ XVII với tên gọi Bãi Cát vàng, Hoàng Sa và Vạn lý Trường Sa... Hai quần đảo cũng được ghi chép trong các cuốn sử của Việt Nam với các sự kiện xảy ra từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII. Sau khi xâm lược Đông Dương, thực dân Pháp đã tuyên bố hai quần đảo là lãnh thổ của Đông Dương thuộc Pháp. Khi đất nước bị chia cắt, Chính phủ Việt Nam cộng hòa quản lý hai quần đảo theo đúng công ước quốc tế. Sau ngày đất nước thống nhất, Chính phủ Việt Nam ra tuyên bố về lãnh hải, vùng tiếp giáp, đường cơ sở và khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam.