Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm của thế giới đương đại và xu hướng phát triển

Nguyễn Trọng Phúc

Tóm tắt


Thế giới đang có nhiều biến đổi, khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa là xu thế khách quan; các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới biểu hiện dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau vẫn tồn tại và phát triển. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra gay gắt. Tháng 11-2011, thế giới có 7 tỷ người, trong đó gần 1 tỷ người nghèo đói. Nhiều vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai... cần sự hợp tác đa phương để giải quyết. Các đảng cộng sản, các đảng cánh tả tăng cường gặp gỡ, trao đổi ý kiến định kỳ về lý luận và kinh nghiệm CNXH. CNXH trên thế giới, từ bài học thành công và thất bại cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, có điều kiện và khả năng tạo bước phát triển mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH.