Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những đóng góp của Ph.Ăngghen đối với Quốc tế II

Nguyễn Văn Quyết

Tóm tắt


Cuối thế kỷ XIX, phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ. Từ thực tế phong trào đấu tranh đã xuất hiện những tổ chức của giai cấp công nhân và đảng xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn phong trào công nhân đã đặt ra yêu cầu có một tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân. Ph.Ăngghen đã đóng góp to lớn trong quá trình tổ chức Đại hội, đấu tranh chống các quan điểm cải lương, cơ hội trong phong trào công nhân, vạch ra phương hướng cơ bản cho Quốc tế II.