Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoàn thiện thiết chế chủ tịch nước nhằm đảm bảo vai trò nguyên thủ quốc gia

Lê Thiên Hương

Tóm tắt


Tác giả tập trung làm rõ sự thay đổi trong chế định Chủ tịch nước, người đứng đầu nhà nước, đại diện cho quốc gia về đối nội, đối ngoại trong các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992. Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện chế định Chủ tịch nước theo tinh thần Đại hội XI của Đảng, trên các phương diện vị trí, vai trò, về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch nước trong quan hệ với Quốc hội, Chính phủ, cơ quan tư pháp, để Chủ tịch nước thực hiện đầy đủ chức năng Nguyên thủ quốc gia, thay mặt Nhà nước về đối nội, đối ngoại và thống nhất các lực lượng vũ trang.