Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số ý kiến về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Vũ Ngọc Hoàng

Tóm tắt


Vấn đề trọng tâm, cốt lõi trong thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo mà Đại hội XI của Đảng đề ra là chuyển từ giáo dục chủ yếu là truyền thụ kiến thức sang giáo dục phát triển nhân cách, năng lực. Đây là triết lý giáo dục, quan điểm giáo dục, khoa học giáo dục,, liên quan đến mục tiêu, chương trình, phương pháp, cơ chế quản lý, tổ chức hệ thống... nhằm giải phóng và phát triển tối đa năng lực sáng tạo của người học; tôn trọng và phát huy nhân cách cá nhân người học.

Việc phát triển nhân cách, năng lực người học và nhu cầu về nguồn nhân lực đặt ra yêu cầu đối với việc tổ chức nền giáo dục mở, học tập suốt đời gắn với xây dựng xã hội học tập, phát triển giáo dục điện tử và có cách quản lý phù hợp.