Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới của Việt Nam

Thái Văn Long, Vũ Thế Tùng

Tóm tắt


Một trong những mối quan hệ mà Đại hội XI đã xác định cần tập trung giải quyết trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là độc lập dân tộc, tự chủ với hội nhập quốc tế. Đây là mối quan hệ biện chứng, trong đó độc lập, tự chủ là mục tiêu, hội nhập quốc tế là phương thức thực hiện, độc lập, tự chủ là tiền đề, yếu tố quyết định thành bại của hội nhập. Xử lý hài hòa mối quan hệ này góp phần tạo nên thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ đổi mới. Thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải xử lý đúng đắn mối quan hệ biện chứng giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị, đối ngoại.