Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nguyễn Thị Tùng

Tóm tắt


Tại Đại  hội  XI, Đảng  ta  xác  định một trong  ba  khâu  đột  phá  để  thực  hiệnchiến  lược phát  triển kinh  tế  - xã hộigiai  đoạn  2011  -  2020  là  "Phát  triển  nhanhnguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chấtlượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bảnvà toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kếtchặt chẽ phát triển nguồn nhân  lực với pháttriển và ứng dụng khoa học công nghệ"(1). Lựachọn khâu đột phá này hoàn toàn phù hợp vớitình hình thực tế của Việt Nam và xu thế pháttriển của cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, của kinh tế tri thức.