Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chuyển động của hệ hình địa chính trị ở Biển Đông và lựa chọn của Việt Nam

Lương Văn Kế

Tóm tắt


Những diễn biến phức tạp xung quanh tranh chấp phức tạp ở Biển Đông được xem xét dưới góc nhìn địa chính trị và trên hệ hình phương hóa và cực hóa với sự chuyển động của hệ hình từ đa phương - đa cực đến đa phương - đơn cực; từ đa phương - đơn cực sang đa phương - lưỡng cực. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất sự lựa chọn của Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, bảo đảm lâu dài cho hòa bình và an ninh của Biển Đông.